שקיפות

כחלק מתפיסת עולם קהילתית וארגונית, לבית הפתוח מדיניות שקיפות מקיפה.

כלל המידע העקרוני והמשפטי הנוגע לבית הפתוח – דיווחים מילוליים וכספיים שנתיים, רשימת מקבלי השכר הגבוה ביותר, נושאי משרה וכיוצא בכך – נמצאים באתר גיידסטאר וזמינים לעיונכם.

במהלך קיץ 2020, עם השלמת האתר החדש, יועלו לעמוד זה מסמכים נוספים ובהם פרוטוקולים, תקציבים וכו'.

בינתיים, ובכל מקרה, בקשות להמצאת מסמכים כאלו ואחרים ניתן להפנות לאוריאל לוי במייל Office@joh.org.il